fbpx

Ο νέος νόμος για τα θέατρα-Ενστάσεις Αντιρρήσεις

Βαθμολογία Επισκεπτών: 5

Ο νέος νόμος για τα θέατρα. Οι ενστάσεις και οι αντιρρήσεις ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ προκειμένου να είναι σαφείς οι διαφοροποιήσεις τους

Άρθρο 1 – Σκοπός ρυθμίσεων – Πεδίο εφαρμογής

1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση χώρων συνάθροισης κοινού, στους οποίους δίνονται θεατρικές, χορευτικές ή μουσικές παραστάσεις ή παρουσιάζονται άλλα, παρεμφερούς μορφής, οπτικοακουστικά δρώμενα Στις διατάξεις του παρόντος δεν συμπεριλαμβάνονται τα κέντρα διασκέδασης. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε παραστάσεις που διενεργούνται σε υπαίθριους μη περιφραγμένους χώρους.

theatro

2. Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού, η αποτροπή της όχλησης των κατοίκων και των επιχειρήσεων πέριξ των χώρων των παραστάσεων, καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση του διοικητικού και επιχειρηματικού κόστους.

Άρθρο 2 – Ορισμοί

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων (ή άδεια εγκατατάστασης και λειτουργίας): η εκτελεστή διοικητική πράξη με την οποία πιστοποιείται ότι ένας χώρος διαθέτει τα κατάλληλα πολεοδομικά χαρακτηριστικά για να φιλοξενήσει παραστάσεις με ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού, χωρίς να προκαλείται όχληση στους περιοίκους, προσδιοριζομένου του μεγίστου πληθυσμού του.

Άδεια παράστασης: η εκτελεστή διοικητική πράξη, με την οποία πιστοποιείται ότι μία παράσταση που θα δοθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σε οριζόμενο χώρο, στεγασμένο ή υπαίθριο περιφραγμένο, για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού και την μη πρόκληση όχλησης στους περιοίκους, προσδιοριζομένου του μεγίστου πληθυσμού του.

Μέγιστος πληθυσμός: ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσώπων (εργαζομένων – κοινού) χώρου ή παράστασης βάσει των ληφθέντων μέτρων ασφαλείας, όπως υπολογίζεται στο πδ 71/88 .

Χώρος παραστάσεων (ή χώρος): το κτίριο ή διακριτό μέρος κτιρίου που έχει λειτουργική ενότητα και στο οποίο συναθροίζεται το κοινό και δίδεται η παράσταση ή ο περιφραγμένος υπαίθριος χώρος, στον οποίο συναθροίζεται το κοινό και δίνεται η παράσταση.

Πολυχώρος: ακίνητο ή σύμπλεγμα ακινήτων, το οποίο περιέχει περισσότερους του ενός χώρους παραστάσεων.

Άρθρο 3 – Επιτρεπόμενοι χώροι παραστάσεων

1. Παράσταση επιτρέπεται να γίνεται σε θέατρο ή χώρο, ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί προς τούτο και μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας του. Κατ’ εξαίρεση, παράσταση επιτρέπεται να γίνει και σε μη αδειοδοτημένο χώρο, εφ’ όσον χορηγηθεί άδεια παράστασης.

2. Σε περίπτωση πολυχώρου, η άδεια εκδίδεται για κάθε χώρο χωριστά.

3. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή άδεια παράστασης για παραστάσεις που δίνονται σε αδειοδοτημένους χώρους συνάθροισης κοινού με μέγιστο πληθυσμό μικρότερο των 50 ατόμων.

Άρθρο 4 – Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου και άδεια παράστασης

1. Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου εκδίδεται από τον οικείο δήμο, μετά τη χορήγηση προέγκρισης, με την επιφύλαξη της παρέκκλισης του άρθρου 7 παρ. 2 του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2496), κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη ή του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια. Η άδεια έχει αόριστη διάρκεια.

Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει:

 1.          I.    Φωτογραφίες του κτιρίου
 1.        II.    Βεβαίωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.
 1.      III.    Βεβαίωση κύριας χρήσης από αρμόδιο μηχανικό. Στην ίδια βεβαίωση δηλώνεται υπεύθυνα  ότι το κτίριο υφίσταται νομίμως σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α), ή ότι το κτίριο ή τμήματα αυτού έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχει ανασταλεί η κατεδάφιση τους με τις κείμενες διατάξεις (όπως Ν.3775/2009, Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, Ν.4178/2013), καθώς και ότι το κτίριο πληροί τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και λοιπές  διατάξεις και κανονισμούς, που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του, όπως κάθε φορά ισχύουν .
 1.       IV.    Αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας ή της Άδειας Δόμησης του κτιρίου, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν υπαχθεί σε οποιοδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών, κατατίθεται  βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρμόδια Υ.ΔΟΜ., ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ ή βεβαίωση εξόφλησης του 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου στον οποίο έχουν υπαχθεί. Επίσης υποβάλλονται αντίγραφα κατόψεων –τομών της οικ. άδειας ή της άδειας δόμησης , ή  κατά περίπτωση (ανάλογα με την υπαγωγή στον αντίστοιχο νόμο εξαίρεσης – τακτοποίησης – ρύθμισης) τα αντίγραφα των σχεδίων που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια αρχή ή στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Σε κτίρια προ της ισχύς του ΓΟΚ/55 για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια, κατατίθενται σχέδια αποτύπωσης (κάτοψη – τομή).
 1.         V.    Mετά την ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου του άρθρου 4 του Ν.3843/10, αντί των δικαιολογητικών του IV εδαφίου, υποβάλλεται το πιστοποιητικό πληρότητας ή ενημέρωσης της Ταυτότητας Κτιρίου και αντίγραφα κατόψεων τομών όπως αυτά θα υποβληθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα. είναι δυνατή η υποβολή των προβλεπομένων κατά περίπτωση σχεδίων.
 1.       VI.    Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Αρχή, χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών που ανανεώνεται 2 μήνες πριν τη λήξη του.
 1.     VII.    Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007).

2. Με Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ΠΕΚΑ και Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι δυνατή η τροποποίηση των ως άνω οριζομένων δικαιολογητικών.

3. Σε αδειοδοτημένα θέατρα μπορούν νομίμως να δίνονται παραστάσεις από διαφορετικούς θιάσους χωρίς να είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο όνομα των διαφορετικών θιασαρχών.

Για τις περιπτώσεις αντικατάστασης της άδειας εφαρμόζονται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2496), όπως ισχύει.

4. Η άδεια παράστασης εκδίδεται από τον οικείο δήμο, μετά από αίτηση του υπεύθυνου της παράστασης, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 3 του παρόντος με την οποία προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο διενεργείται η αδειοδοτούμενη παράσταση καθώς και το περίγραμμα του χώρου μέσα στον οποίο αυτή διενεργείται.

Η αίτηση συνοδεύεται από πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση χώρου συνάθροισης κοινού.

Για παραστάσεις με μέγιστο πληθυσμό πενήντα (50) ατόμων, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου της παράστασης, σχετικά με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέσων ασφάλειας του κοινού και των εργαζομένων.

Για παραστάσεις με μέγιστο πληθυσμό μεγαλύτερο των πενήντα (50) ατόμων, η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται από αρμόδιο μηχανικό.

5. Με κανονιστική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο ετήσιος ανώτατος αριθμός παραστάσεων που μπορούν να δοθούν σε ένα χώρο με άδεια παράστασης. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) παραστάσεις ετησίως.

Με κανονιστική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου μπορεί να ορίζονται χώροι στους οποίους επιτρέπεται η διενέργεια παραστάσεων χωρίς να παραβλάπτονται ουσιωδώς οι υφιστάμενες χρήσεις γης της περιοχής

Άρθρο 5 – Ουσιαστικές προϋποθέσεις για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου – αποκλίσεις 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ΥΠΕΚΑ δεν συμφωνεί με τη διατύπωση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 και δεσμεύτηκε να προσκομίσει πρόταση με τις δικές του θέσεις αναφορικά με τις παρεκκλίσεις στα θέματα παθητικής πυρασφάλειας για τα κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989.

1. Σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989 όπου ήδη λειτουργούν θέατρα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και είναι αποδεδειγμένα αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας που συντάχθηκαν σύμφωνα με το βδ 15-17/5/1956, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις, ύστερα από απόφαση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από βαθμοφόρους παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας του κοινού, με ανάλογη αύξηση των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Εναλλακτικά δύναται να ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

2. Σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989 και πρόκειται να λειτουργήσουν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του πδ 71/1988 που υποβάλλεται για έγκριση στην οικεία Π.Υ. Εφόσον είναι αποδεδειγμένα αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση προς τις παρ.2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 και 2.2. της παρ. 2, 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. και 3.5. της παρ. 3., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4., 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.10 και 5.2.2. της παρ. 5 και 6.2.1.3 και 6.2.2. της παρ. 6 του άρθρου 10 του πδ 71/1988, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις με τη διαδικασία της παρ. 5.1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία με αποδεικτικό επίδοσης.

3. Την απόφαση της Πυροσβεστικής Αρχής, δύναται να προσβάλει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής του χώρου, με ένστασή του που υποβάλλεται εντός μηνός στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής και αποτελείται από το Διοικητή αυτής ως Πρόεδρο και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σε κάποια πόλη, ο κατά τόπο αρμόδιος Διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα ένσταση με τον σχετικό φάκελο στην έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από το Διοικητή της αρμόδιας πλέον Πυροσβεστικής Αρχής και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, και υπηρετούν σε Υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή δικαιοδοσίας του Αντιπεριφερειάρχη αυτού. Στην αυτοψία που διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή ο μελετητής.

4. Για θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17-2-1989, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του πδ 71/1988, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 6 – Κυρώσεις

Θέατρα που λειτουργούν άνευ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του παρόντος άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, σφραγίζονται από την αδειοδοτούσα αρχή.

Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας παράστασης για δύο (2) έτη, σε ιδιοκτήτες (σε περίπτωση ιδιοχρησίας) ή σε μισθωτές ακινήτων, οι οποίοι διενεργούν παραστάσεις άνευ της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του παρόντος άδειας παράστασης.

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται με απόφαση του οικείου δημάρχου πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, ανά παράβαση, το οποίο αποτελεί έσοδο του δήμου.

Άρθρο 7 – Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

1. Ιδιοκτήτες ή μισθωτές χώρων, όπου δίδονται θεατρικές και άλλες οπτικοακουστικές παραστάσεις χωρίς άδεια οφείλουν, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να λάβουν προσωρινό ή οριστικό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να υποβάλουν αίτηση για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου.

Σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17-2-1989 τηρείται η διαδικασία του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 13/2013 (ΦΕΚ Β’ 1586) Πυροσβεστικής Διάταξης.

Εφόσον σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989 επιβάλλεται να εγκατασταθούν μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, δύναται να χορηγηθεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους για την εγκατάστασή τους και στη συνέχεια χορηγείται οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας πέντε (5) ετών

2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για χρήσεις γης, η χορήγηση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και η έκδοση άδειας νομιμοποίησης της αλλαγής χρήσης, σε θέατρα που λειτουργούν  ή έχουν λειτουργήσει αποδεδειγμένα κατά τα τελευταία δύο (2) έτη από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, εφ’ όσον ο μέγιστος πληθυσμός τους, δεν ξεπερνά τα 150 άτομα. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν4178/13, εφόσον υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του ν,4178/13 ως προς τη χρήση και μόνο. Η λειτουργία των θεατρικών αυτών χώρων αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και, ιδίως, με αναγγελίες παραστάσεων στον τύπο, συμβάσεις με καλλιτέχνες, θεωρημένα εισιτήρια κ.λπ.

3. Συγκροτείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με απόφαση του οικείου Υπουργού, επιτροπή για την επανεξέταση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τους χώρους θεάτρου, κινηματογράφου και λοιπών οπτικοακουστικών τεχνών. Η αποστολή της είναι η κωδικοποίηση και η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης της τέχνης με παράλληλη διασφάλιση των όρων ασφαλείας, υγιεινής και αποτροπή της όχλησης των περιοίκων.

Η επιτροπή αποτελείται από ένα εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ένα εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, ένα εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εσωτερικών, ένα εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ένα εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ένα νομικό από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ και δύο εκπροσώπους των επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και εργαζομένων στα θέατρα, τους κινηματογράφους και τις λοιπές οπτικοακουστικές τέχνες, με τους αναπληρωτές τους, που επιλέγονται κατά την κρίση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 8

Καταργείται κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τον προηγούμενο Μάρτιο, μετά από  τις αιφνίδιες επιστολές της  Διεύθυνσης Εμπορίου & Ανάπτυξης  του Δήμου Αθηναίων με θέμα τη “σφράγιση θεάτρων που λειτουργούν χωρίς  άδεια”, συστάθηκε η ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ προκειμένου να διεκδικήσει μια δίκαιη αντιμετώπιση κι ένα νόμο που να καλύπτει τη σύγχρονη πολιτιστική πραγματικότητα. Μετά από 8 μηνών προσπάθεια και με τη στήριξη όλων των φορέων του χώρου του θεάτρου και του χορού (ΣΕΗ, ΕΜΚΕΘΙ, ΣΕΧ, ΣΕΧΩΧΟ, ΠΟΘΑ κλπ) ο νόμος αυτός είναι προς διαβούλευση.

Είμαστε ικανοποιημένοι που δρομολογήθηκε  ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, υπάρχουν όμως σημεία στο νέο νόμο τα οποία  έχουμε επισημάνει στους αρμόδιους  φορείς και τα οποία θέλουμε να επισημάνουμε και δημοσίως:

Στο Άρθρο 3.3

Δεν είναι σαφές από ΠΟΙΟΝ πρέπει να είναι αδειοδοτημένος ένας χώρος συνάθροισης κοινού και υπάρχει δικαιολογημένη αγωνία ότι μπορεί να δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα με προηγουμένως στους μικρούς χώρους κάτω των 50 θέσεων.

Θα θέλαμε όλοι να διασαφηνιστεί  τι είναι “αδειοδοτημένος χώρος συνάθροισης κοινού”.

Επίσης, ζητάμε την εξής προσθήκη / διευκρίνιση, η οποία θεωρούμε θα βοηθήσει και στην περίπτωση πολυχώρων:

3. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης  και λειτουργίας ή άδεια παράστασης  για παραστάσεις που δίνονται  σε αδειοδοτημένους χώρους συνάθροισης κοινού με μέγιστο πληθυσμό μικρότερο των 50 ατόμων εντος της αιθουσας των παραστασεων.

Στο Άρθρο 4.3:

Να γίνει η διόρθωση: “θέατρα ή χώρους παραστάσεων”

Στο Άρθρο 7.1:

Τι είναι το προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας; Οι αρχιτέκτονές μας μας εξήγησαν ότι δεν είναι θεσπισμένο στην Πυροσβεστική και ότι αυτή, κατά συνέπεια, μπορεί να μην έχει κάτι να δώσει.Επίσης, το διάστημα των 2 μηνών φοβούμαστε ότι είναι πολύ μικρό (σε περίπτωση οποιουδήποτε γραφειοκρατικού κωλύματος) για να εκδοθεί αυτό το προσωρινο πιστοποιητικό πυροπροστασίας – θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 3μηνο ή 4μηνο.

Στο Άρθρο 7.2:

Υπάρχουν υφιστάμενοι χώροι  που λειτουργούσαν για χρόνια και τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν  δώσει παραστάσεις λόγω ασθένειας, πχ.  Εφ’ όσον μιλάμε για υφιστάμενα, μήπως θα έπρεπε να αυξηθεί αυτό το διάστημα;

ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει  να προβλεφθούν παρεκκλισεις από  θέσεις πάρκινγκ για τους μικρότερους  χώρους (κάτω των 200 θέσεων). Οι θέσεις πάρκινγκ κοστίζουν χιλιάδες ευρώ ενώ από την πρακτική εμπειρία μας οι υφιστάμενοι μικροί χώροι, ιδίως στο κέντρο της πόλης, που εξυπηρετούνται και από τα ΜΜΜ, δεν επιβαρύνουν με το πάρκινγκ στις περιοχές τους

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Εκκρεμεί  το θέμα των παραβόλων . Θέλουμε στην επόμενη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα εξασφαλίζοντας χώρους και πολυχώρους ανάλογα με το μέγεθός τους.

Η ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΕΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

Ένωση Χώρων Πολιτισμού Επικοινωνία
http://alternativespacesathens.blogspot.gr/
Δημήτρης Καρατζιάς, τηλ: 6945 993870 (VAULT)
Μαρία Σκούπα, τηλ: 6946 272210 (Βαφείο-Λάκης Καραλής)
Τόνια Ράλλη, τηλ: 6972 889485 (Rabbithole)
Φλώρα Καλομοίρη, τηλ: 6977 152407 (Κινητήρας)
Μαίρη Μαραγκουδάκη, τηλ: 6984 035826 (Στούντιο Οδού Πλαταιών)

1 σκέψη στο “Ο νέος νόμος για τα θέατρα-Ενστάσεις Αντιρρήσεις”

 1. 5

  Οι ημερομηνίες για νομιμοποιήσεις των “παράνομων” θεάτρων στο κέντρο της Αθήνας πλησιάζουν. Το γραφείο μας διαθέτει την εμπειρία για την αδειοδότηση θεατρικών χώρων.

  Απάντηση

Σχολιάστε

Θέατρο - mytheatro.gr